• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
  bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
  met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Privacyverklaring

Privacybeleid All in the family

 All in the family hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe All in the family met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Toepassing:

Dit privacybeleid is van toepassing op personen van wie All in the family persoonsgegevens verwerkt, te weten: (potentiele) cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers alsook potentiële samenwerkingspartners.


Verwerking van persoonsgegevens:

All in the family verwerkt persoonsgegevens die:

 • betrokkenen zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website) hebben verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van betrokkenen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.


Doeleinden verwerking:

All in the family verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;
 2. de declaratie van verrichte werkzaamheden;
 3. het onderhouden van contact (via e-mail, telefonisch) en
 4. het verschaffen en/of inwinnen van informatie waarom een betrokkene zelf heeft verzocht.

Rechtsgrond:

All in the family verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals gemeenten en zorgverzekeringsmaatschappijen;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van een bijeenkomst.

Verwerkers:

All in the family kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van All in the family werken.

All in the family sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.


Persoonsgegevens delen met derden:

All in the family deelt slechts persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen van een wettelijke verplichting nodig is.

All in the family deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


Doorgifte buiten de EER:

All in the family geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Bewaren van gegevens:

All in the family bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

All in the family hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Wijzigingen privacybeleid:

All in the family kan haar privacybeleid altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacybeleid wordt op de website van All in the family gepubliceerd. Het is verstandig dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Rechten, vragen en klachten:

U hebt het recht All in the family te verzoeken om persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met All in the family door een e-mailbericht te sturen naar info@allfamily.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop All in the family persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met All in the family door een e-mailbericht te sturen naar info@allfamily.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.