• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Psychologische ouderschapsbemiddeling

Wanneer het besluit tot (echt)scheiding is gevallen en een ouderpaar niet gemakkelijk tot afspraken komt over de zorg voor de kinderen en/of hun contact en omgang met de kinderen kan het gebeuren dat ouders door de rechter of hun advocaat worden verzocht om een ouderschapsbemiddelingstraject in te gaan.

Psychologische ouderschapsbemiddeling is een procedure waarbij twee conflicterende ouders, met behulp van een onafhankelijke psycholoog-bemiddelaar, samen hun geschillen beslechten en tot oplossingen komen. De psycholoog-bemiddelaar is de coach die het proces in banen leidt. De psycholoog kan adviseren tot een gezamenlijk traject waarbij ouders in teamverband oplossingen bereiken ofwel tot een traject parallel-solo ouderschap, waarbij ouders elk in individuele gesprekken met hun psycholoog-bemiddelaar het vizier leren richten op (de omgang met) hun kind(eren). Zij laten elkaar dan als samenwerkingspartners (enige tijd) los. Dat levert rust op voor alle betrokkenen. 

All in the family biedt bij (echt)scheidingsprocedures gespecialiseerde psychologische ouderschapsbemiddeling, waarbij de strijdende ex-partners samen (als ouderteam) of parallel-solo (apart van elkaar) kunnen komen tot goede afspraken betreffende de ouderlijke zorg voor hun kinderen en het contact en de omgang met hun kinderen. Vaak is het zo dat een bemiddelingstraject bij een psycholoog-bemiddelaar oplevert dat ouders met een goed onderbouwd ouderschapsplan bij hun advocaat relatief gemakkelijk hun echtscheidingsconvenant kunnen gaan opstellen, hetgeen tijd en (veel) kosten bespaart. Tevens kijkt de psycholoog-bemiddelaar, anders dan een advocaat-(echt)scheidingsbemiddelaar, heel specifiek naar de belangen van de kinderen tijdens de (echt)scheidingsprocedure, waarbij ook de kinderen (actief) worden betrokken en zij hun stem mogen laten klinken tijdens de zogenaamde “kind-momenten” in het bemiddelingsproces van hun ouders. Ontwikkelingsproblemen bij kinderen als gevolg van de (echt)scheidingsperikelen van hun ouders komen bij de psycholoog-familybemiddelaar sneller aan het licht, zodat in een vroeg stadium hulp-op-maat kan worden geboden met als doel een mogelijke ontwikkelingsbedreiging tijdig af te wenden.

All in the family werkt graag samen met advocaat-(echt)scheidingsbemiddelaars in bemiddelingstrajecten en zij heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met advocaat-scheidingsbemiddelaar Mr. R. Verhagen (www.verhagenfamilierecht.nl). De gesprekken tussen de ex-partners worden in deze samenwerking begeleid door zowel de kinder- en jeugdpsycholoog als de advocaat. Voordelig hieraan is dat de procedure minder tijd vergt omdat de psychologische en de juridische hulpverlening nauw op elkaar aansluiten zodat overeenkomsten sneller kunnen worden gesloten. Deze hulp wordt niet vergoed vanuit uw zorgverzekering maar de ervaring leert dat een traject als bovenstaande veel tijdswinst kan opleveren en uiteindelijk tot aanzienlijk minder kosten leidt dan wanneer u er in een juridische strijd samen uit dient te komen.

Tevens werkt All in the family samen met mediators, coaches en trajectbegeleiders in de regio als parallel-solo ouderschap geindiceerd is. De gesprekken met ouders kunnen middels pendelmediation door één bemiddelaar worden gevoerd of anders met beide ouders door hun eigen bemiddelaar in co-mediation. Kinderen krijgen een klankbord bij een kind deskundige (de kindbehartiger of kindercoach), waar zij hun stem mogen laten klinken. Deze wordt vervolgens "vertaald" naar de ouders. Het contact tussen ouders en kinderen staat bij parallel-solo ouderschap nooit ter discussie.

Naast de mogelijkheid van parallel-solo ouderschap, waar beide ouders aan deelnemen, biedt All in the family ouders ook de mogelijkheid om individuele ouderschapsbemiddeling te ontvangen in een solo-traject. Mevr. Wonink is gecertificeerd trajectbegeleider voor Parallel-solo ouderschapstrajecten maar kan ook, in haar functie van kinderpsycholoog, als kinddeskundige optreden in deze trajecten van collega's. Voor meer informatie over Parallel-solo ouderschap kunt u zich wenden tot: www.praktijkparallelouderschap.nl.Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.